O Fundacji

Dr hab. Zbigniew Musiał, em. prof. UW – przewodniczący rady Fundacji

Studia filozoficzne 1955-1959 w Leningradzie i 1960-1963 na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1962 – 1965 staż asystencki na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1965 w Instytucie Filozofii UW. Rozprawa doktorska 1974, kolokwium habilitacyjne 1984. Autor książki Kontrowersje wokół Plechanowa. Podłoże i następstwa (1990), współautor (z B. Wolniewiczem) Ksenofobii i wspólnoty (2002, 2010) oraz licznych artykułów, także (z B. Wolniewiczem i J. Skarbkiem) tomu Trzy nurty: racjonalizm, antyracjonalizm, scjentyzm (2006). Od 2005 na emeryturze.


Prof. dr. hab. Mieczysław Omyła – członek rady Fundacji

Jest profesorem nauk humanistycznych od 1997 roku.  Od 1967 roku związany z  Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego.  W latach 1972- 2014 pracował w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii UW,  a w latach 1991-2014 był kierownikiem tego Zakładu. Głównym zainteresowaniem naukowym Mieczysława Omyły są filozoficzne zastosowania logiki. Na ten temat napisał szereg publikacji, między innymi  monografię Zarys logiki niefregowskiej.  Za  osiągnięcia naukowe otrzymał  w 1989 roku nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012 był  przewodniczącym Rady Naukowej  Instytutu Filozofii UW. Obecnie pracuje na  Wydziale Prawa i Administracji UKSW.


Prof. dr hab. Jan Zygmunt – członek rady Fundacji

Logik i historyk logiki XX w. Obecnie na emeryturze. Ukończył matematykę w WSP w Krakowie w 1968.  Doktoryzował się 1972 na Uniwersytecie Jagiellońskim u prof. Stanisława J. Surmy,  na podstawie dysertacji z historii współczesnej logiki matematycznej.  W 1983 habilitował się na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał stopień docenta. W rozprawie habilitacyjnej, zatytułowanej  „An Essay in Matrix Semantics for Consequence Relations”,  badał abstrakcyjną relację wynikania rozumianą jako stosunek między zbiorami zdań, używając w tym celu macierzy (matryc) logicznych, do których stosował metody algebry ogólnej i teorii modeli. Jednym z recenzentów habilitacji był prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz.  Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w roku 1996.  Pracował w Zespole Logiki IFiS PAN (1971–1982) oraz w Uniwersytecie Wrocławskim (1974–2015), na którym przez dwadzieścia lat kierował Katedrą Logiki i Metodologii Nauk.  W 1972–1973 pierwszy redaktor czasopisma „Bulletin of the Section of Logic” (IFiS PAN);  w latach 1974–1996 pełnił różne funkcje w redakcji „Studia Logica” (redaktor naczelny w 1992–1994). Pomysłodawca i współzałożyciel corocznych międzynarodowych konferencji „Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki”, które organizowane są od 1996 roku. Tłumacz i edytor pism logiczno-filozoficznych Alfreda Tarskiego.


Dr hab. , prof. UW Agnieszka Nogal – członek rady Fundacji

Prof. UW, dr hab. Agnieszka Nogal –  profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, prawnik. Od 2017 Kierownik Zakładu Filozofii Polityki. W latach 2016–2020 była kierownikiem studiów doktoranckich, w kadencji 2020-2024 członek Senatu UW.  W latach 1994-2013 pracowała w Instytucie Studiów Politycznych PAN, w latach 2002-2003 w Robert Schuman Centre w European University Institute we Florencji, Włochy. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawach człowieka, feminizmie oraz biopolityce. Założycielka i członek redakcji czasopisma „Civitas. Studia z Filozofii Polityki.”


Prof. dr hab. Tomasz Bigaj – członek rady Fundacji

Profesor nauk humanistycznych od 2021 r., kierownik Zakładu Filozofii Nauki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent fizyki i filozofii na UW. Specjalizuje się w filozofii nauk przyrodniczych, głównie fizyki, oraz ontologii nauki. Dwukrotny zdobywca grantów europejskich Marii Skłodowskiej-Curie na badania prowadzone w Uniwersytecie Bristolskim, Wielka Brytania i Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, USA. Autor wielu artykułów w międzynarodowych czasopismach (m.in. SyntheseErkenntnis, Foundations of PhysicsJournal of Philosophical Logic) oraz monografii Non-locality and Possible Worlds, Ontos Verlag/de Gruyter 2006, Identity and Indiscernibility in Quantum Mechanics, Palgrave-Macmillan (Springer) 2022. Jako student uczestniczył w seminariach prowadzonych przez prof. Bogusława Wolniewicza i prof. Mieczysława Omyłę.


Dr Tomasz Krzysztof Sommer – członek rady Fundacji

Polski dziennikarz i wydawca, redaktor naczelny i współwłaściciel tygodnika konserwatywno-liberalnego „Najwyższy CZAS!”, doktor nauk społecznych. Jest absolwentem LX LO im. Wojciecha Górskiego w Warszawie. Studia magisterskie odbył w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 2006 uzyskał w IFiS PAN doktorat z socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Sposoby usprawiedliwiania podatków w świetle ideologii praw człowieka”. Jego promotorem była prof. Jadwiga Staniszkis, a recenzentami prof. Aniela Dylus i prof. Marcin Król. Autor 16 książek, w tym wywiadu-rzeki z prof. Bogusławem Wolniewiczem Wolniewicz – zdanie własne.


Dr hab. Paweł Okołowski – prezes zarządu Fundacji

Studiował (1985-1992) na Wydz. Filozofii i Socjologii UW pod kierunkiem prof. Bogusława Wolniewicza (magisterium) i prof. Zbigniewa Musiała (doktorat). W latach 1993-1998 asystent Wolniewicza w Zakładzie Filozofii Religii. Współpracował z Profesorem do jego śmierci, w 2015 nazwany  przez niego „kontynuatorem Elzenbergizmu”. Habilitacja (2013) na podstawie książki  Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne. Autor ponad 120 publikacji, w tym  czterech  książek, oprócz wymienionej:  Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema, 2010;  Filozofia i los. Szkice tychiczne, 2015; Głos Pana Lema. Szkice z filozofii człowieka, wartości i kosmosu. W stulecie urodzin autora Summy, 2021 (w druku). Inicjator i redaktor naukowy tomu B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. Post factum,  2021; autor kilkudziesięciu rozmów i wykładów na YouTube. Do dziś adiunkt w Zakładzie Filozofii Religii, Wydz. Filozofii UW. Wypromował doktora (Mateusz Pencuła, Ateistyczna apologetyka religii we współczesnej filozofii polskiej, 2017; dwa kolejne doktoraty w toku) oraz kilkunastu magistrów i licencjatów.


Marcin Pasierbski – członek zarządu Fundacji

Politolog, od wielu lat związany z organizacjami pozarządowymi zarówno od strony praktycznej, jak i teoretyczno-eksperckiej. Współautor raportu pt. Branding Polski: Budowanie marki narodowej i rekomendacje dla Polski. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się myślą polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad technologią.


Dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska – członek zarządu Fundacji

Ewa Wolniewicz-Warska jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności automatyzacja procesów technologicznych. Także na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Pracowała w instytucie naukowo-badawczym, następnie w Departamencie Informatyki Ministerstwa Finansów. Od 1999 roku związana z firmami z obszaru ICT. Obecnie pracuje w Kapsch Telematic Services jako Head of Sales. Uczestnik dyskusji i autor publikacji o inteligentnych systemach transportowych, a także o zamówieniach publicznych w informatyce. Ekspert BCC ds. inteligentnych systemów transportowych i elektromobilności. Fundatorka Fundacji „Katedra Bogusława Wolniewicza”.


Statut Fundacji „Katedra Bogusława Wolniewicza”

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja „Katedra Bogusława Wolniewicza”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym (fundacyjnym) o sygnaturze- A Nr 1330/2020 z woli fundatora indywidualnego – Ewy Wolniewicz-Warskiej, zwanej dalej Fundatorem i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. O fundacjach oraz niniejszego Statutu, nadanego przez Fundatora w dniu 31 lipca 2020 roku. 

§ 2.  Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.  Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ 4. Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej..

§ 5.  Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 6. Fundacja ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 7.  Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

Rozdział II: Cele, zasady, formy oraz zakres działalności Fundacji

§ 8. 

Celem działania Fundacji jest: 1) troska o pamięć i dobre imię Bogusława Wolniewicza i propagowanie jego filozoficznych dokonań; 2) działania na rzecz obecności publikacji oraz ineditów Bogusława Wolniewicza na rynku wydawniczym w Polsce, jak i poza jej granicami; 3) wspieranie osób i organizacji zajmujących się twórczością Bogusława Wolniewicza lub kontynuujących nakreślone w niej kierunki; 4) krzewienie filozofii uprawianej w duchu Bogusława Wolniewicza.

§ 9. 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące zasady, formy i zakres swojej działalności: 1) Dokonywanie tłumaczeń artykułów i książek Bogusława Wolniewicza oraz jego uczniów i kontynuatorów jego myśli; 2) udział w debacie publicznej; 3) organizowanie wydarzeń kulturalnych, wykładów, konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny intelektualnej Bogusława Wolniewicza; 4) opracowanie i realizację programów edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych i oświatowych; 5) prowadzenie działalności wydawniczej; 6) prowadzenie działalności badawczej i analitycznej; 7) organizowanie akcji i kampanii społecznych; 8) udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów fundacji; 9) współpracę z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi; 10) udział w zrzeszeniach organizacji pozarządowych; 11) współpracę z podmiotami zagranicznymi i międzynarodowymi, w tym animowanie międzynarodowych wymian młodzieży; 12) gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych fundacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III: Organy Fundacji

§ 10.

Organami Fundacji są: 1) Zarząd Fundacji; 2) Rada Fundacji.

§ 11. 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, powoływanych przez Radę Fundacji. Jednakże członków Zarządu Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator. 2. Rada Fundacji powołując członków Zarządu Fundacji wskazuje, który z nich będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Jednakże Prezesa Zarządu Fundacji pierwszej kadencji wskazuje Fundator. 3. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu Fundacji 4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. 5. Zarząd Fundacji wypełnia swoje obowiązki do czasu powołanie nowego składu Zarządu Fundacji.

§ 12.

1.  Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zebrania Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje się także na żądanie Rady Fundacji. 2.  Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch swoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów „za” i  „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.  3.  Rada Fundacji może bezwzględną większością głosów swoich członków odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji. W takiej sytuacji funkcję Prezesa Zarządu Fundacji obejmuje I wiceprezes Zarządu Fundacji.

§ 13. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą: 1) powołania nowego Zarządu Fundacji; 2) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Fundacji;  3) śmierci członka Zarządu Fundacji; 4) odwołania, z powodu niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków, decyzją Rady Fundacji podjętą bezwzględną większością głosów jej członków w obecności co najmniej połowy swoich członków.

§ 14. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarządowi Fundacji przysługują również wszelkie inne kompetencje, chyba że Statut stanowi inaczej. 

§ 15. 1. Rada Fundacji składa się z nie więcej niż 6 osób. 2. Pierwszych trzech członków Rady Fundacji powołuje Fundator. Kolejnych członków  powołuje  Rada Fundacji bezwzględną większością głosów swoich członków.  3. Kadencja członka Rady Fundacji trwa 4 lata i może być wielokrotnie odnawiana w trybie określonym w ust. 2 zd. 1 niniejszego paragrafu.  4. Rada Fundacji wybiera bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków, Przewodniczącego Rady Fundacji na roczną kadencję. Jednakże pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator. 5. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się. 6. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 7. Fundator może pełnić funkcję członka Rady Fundacji 8. Członkowie Rady Fundacji: 1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa; 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 16. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą: 1) zaistnienia przesłanek o których mowa w § 15. ust. 7; 2) złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji; 3) śmierci członka Rady Fundacji; 4) odwołania, z powodu niewykonywania obowiązków, przez Radę Fundacji większością głosów jej członków.

§ 17.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:  1)  wyznaczanie, razem z Zarządem Fundacji, kierunków działania Fundacji, a także wspólne opracowywanie z Zarządem Fundacji długofalowych planów i strategii działania Fundacji; 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji; 3)    przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli merytorycznej i finansowej działalności  Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Zarządu Fundacji; 4) doradzanie Zarządowi Fundacji; 5)   zwoływanie zebrań Zarządu Fundacji, w przypadku o którym mowa w § 12. ust. 1 zd. 3; 6)  podejmowanie uchwał o których mowa w: § 25, § 26 i § 27; 7)  opiniowanie planów finansowych Fundacji.

Rozdział IV: Majątek Fundacji

§ 18. Środki finansowe wskazane w Akcie Fundacyjnym wynoszą 1000 złotych.

§ 19. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości oraz środki finansowe nabyte przez Fundację w trakcie trwania jej działalności.

§ 20. Fundacja czerpie środki majątkowe z: 1) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych; 2) darowizn, spadków i zapisów; 3) subwencji osób prawnych oraz grantów, 4) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych.

§ 21. 1. Dochody pochodzące z działalności Fundacji mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmiot przekazujący środki nie postanowi inaczej. 2. Dochody ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych mogą być  wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla jakiego ją zorganizowano.

§ 22. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 1)  udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w  związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”; 2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji; 4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 23. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji wraz z co najmniej jednym Członkiem Zarządu Fundacji.

§ 24. Gospodarka finansowa prowadzona jest według przepisów finansowych i administracyjnych dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminie.

Rozdział V: Zmiana Statutu Fundacji

§ 25. Zmiana Statutu może nastąpić tylko uchwałą przyjętą większością 2/3 członków Rady Fundacji w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. 

Rozdział VI: Połączenie z inną Fundacją

§ 26. 1.  Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony. 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje się uchwałą przyjętą większością  2/3 członków Zarządu Fundacji w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji i większością 2/3 członków Rady Fundacji w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

Rozdział VII: Likwidacja Fundacji

§ 27.  Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje się uchwałą przyjętą większością 2/3 członków Rady Fundacji w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

§ 28. 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji. 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 1)  zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji; 2) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu    miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji;  3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli; 4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań; 5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji;  6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;  7)  zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru. 3. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego.

§ 29. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame lub  zbliżone z celami Fundacji.

%d blogerów lubi to: